Praha, klasika.. 2015

 

 Mezinarodni hudebni festival Praha, klasika..   

ZÁŠTITU NAD FESTIVALEM PŘEBRAL MINISTR KULTURY ČR PAN DANIEL HERMAN

International Music Festival
Prague, Classics..

July 19 – August 15, 2015

* * * * *

International Cultural Project
POSELSTVÍ / THE MESSAGES / EL MANSAJES 2015

July 12 – August 9, 2015

dedicated to the 70. ending anniversary of World War II,
the biggest destroying apocalypse in the for now known history of the mankind

Concert in Simon and Juda church Concert in Martinu Hall  Concert in Bertramka

11. hudební festival CHAMBERart
MADRID 2015

11. mezinárodní hudební festival a masterclas
pondělí, 5. července – neděle, 26. července, 2015
MADRID – ŠPANĚLSKO
11. Music Festival CHAMBERart
MADRID 2015

11th International Music Festival and Masterclass
Monday, July 5 – Sunday, July 26, 2015
MADRID – SPAINS
CONCIERTO EXTRAORDINARIO LXX ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  


Neděle 12. července, 17:30
Iglesia de la Santa Cruz
Calle de Atocha 6, Madrid
POSELSTVÍ 2015 I – „REQUIEM“
Antonín Dvořák – Requiem Op. 89

Orchestr a sbory mezinárodního hudebního festivalu CHAMBERart
Eva Novotná – soprán, Tina Silc – alt
Carlos Silva – tenor, Teodoro Corral – bas
Spojené sbory: Coral Valisoletana, Coral Fuente Berrocal,
Animus Vocal, Coro Polyfónico de Mejorada del Campo
y de Velilia de san Antonio
Dirigent: Jiří Havlík

Sunday, August 12, 17:30
THE MESSAGES 2015 I – „REQUIEM“
Iglesia de la Santa Cruz

Calle de Atocha 6, Madrid
THE MESSAGES 2015 I – „REQUIEM“>
Orchestra and choirs of the international music festival CHAMBERart
Eva Novotná – soprán, Tina Silc – alt
Carlos Silva – tenor, Teodoro Corral – bas
Spojené sbory: Coral Valisoletana, Coral Fuente Berrocal,
Animus Vocal, Coro Polyfónico de Mejorada del Campo
y de Velilia de san Antonio
Conductor: Jiří Havlík


10. AMEROPA SOLO ACADEMY
10. mistrovské kurzy sólové hry
sobota, 18. července – pátek, 24. července, 2015
Brandýs nad Labem, základní umělecká škola a zámek
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou
a městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Záštitu nad koncerty převzala
poslankyně Parlamentu České republiky paní Nina Nováková
10th AMEROPA SOLO ACADEMY
10th International Masterclass
Sunday, July 19 – Friday, July 24, 2015
Brandýs nad Labem, Music school and Castle
In partnership with Music school
and City Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Under the auspices of member of
Parliament of the Czech Republic Ms Nina Nováková
Vadim Mazo (USA) – housle/viola Ada Slivanská – housle Slavomír Hořínka – housle/kompozice Věra Binarová – viola
Miroslav Petráš – violoncello Václav Slivanský – flétna Vratislav Vlna – hoboj Kateřina Englichová – harfa
Libor Nováček – klavír Václav Mácha – klavír Aglaia Tarantino (Italy/GB) – klavír Miloslava Vítková – soprán  


Neděle 19. července, 19:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Mezinárodní hudební festival PRAHA, KLASIKA..
a 22. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2015
10. mistrovské kurzy sólové hudby
2. dětský hudební tábor „Léto s krysařem“
1. výtvarný tábor pod vedením hosta Sin-pen Chuanga
Lektoři a hosté mistrovských kurzů sólové hry
»»» mapa »»»

Sunday, July 19, 19:00
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
FESTIVE FESTIVAL OPENING
International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..
& 22nd Solo Masterclass AMEROPA 2015
10th Ameropa Solo Academy
2nd Youth Camp Program „Summer with ratcatcher“
1st Fine Arts Program with special guest Xinben Huang
Ameropa Faculty and Guests
»»» map »»»

Pátek 24. července 15:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
F.X.Procházky 25, Brandýs nad Labem
»»» mapa »»»

Friday, July 24 15:00
Music school Concert hall
F. X. Procházky 25, Brandýs nad Labem
»»» map »»»

Čtvrtek 23. a pátek 24. července 19:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
Absolventi mistrovských kurzů Ameropa
»»» mapa »»»

Thursday, July 23 and Friday, July 24 19:00
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
SOLO AND CHAMBER MUSIC CONCERT
Participants of 10th Solo Academy Ameropa 2015
»»» map »»»


AMEROPA KOMORNÍ HUDBA
neděle 26. července – sobota 8. srpna, 2015
letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
neděle 26. července – sobota 15. srpna, 2015
Praha – Základní umělecká škola Jana Hanuše& koncertní sály,
paláce a kostely, zámek Tloskov, Sedlec, Kutná Hora

AMEROPA CHAMBER MUSIC
Sunday, July 26 – Saturday, August 8, 2015
Summer orchestral academy FILARMONIETTA PRAGA
Sunday, July 26 – Saturday, August 15, 2015
Praha – Music school of Jan Hanuš & concert halls,
palaces and churches, castle Tloskov, Sedlec, Kutná Hora


Neděle 26. července, 19:30
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT (smyčcový orchestr)
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
(zahájení orchestrální akademie Filarmonietta Praga 2015
a 22. mezinárodních kurzů komorní hudby AMEROPA)
Sólisté: dva oceněné soubory soutěže
IV. Ameropa Concertante Competition 2014

Mariko Kimura, housle a Natsuki Matsuo, klavír (Japonsko),
Auriane Leblois, flétna a Pierre-Alexandre Guillemeteau, fagot (Francie)
Dirigent: Jiří Havlík
Program: Leoš Janáček – Suita pro smyčce
Jean-Baptiste Bréval – Symphonie Concertante F dur
Gustav Mahler – Adagietto z 5. symfonie
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Dvojkoncert d moll
»»» mapa »»»

Sunday, July 26, 19:30
Academy of the Musical Arts, Martinů hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
FESTIVAL CHAMBER ORCHESTRA (string orchestra)
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
(opening of Orchestral Academy Filarmonietta Praga 2015
& 22nd International Chamber music Courses AMEROPA)
Soloists: two winner ensembles
IV. Ameropa Concertante Competition 2014

Mariko Kimura, violin & Natsuki Matsuo, piano (Japan),
Auriane Leblois, flute & Pierre-Alexandre Guillemeteau, bassoon (France)
Conductor: Jiří Havlík
Program: Leoš Janáček – Suite for strings
Jean-Baptiste Bréval – Symphonie Concertante in F Major
Gustav Mahler – Adagietto from the 5th symphony
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Double concerto in d minor
»»» map »»»

Úterý 28. července, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

GALA KOMORNÍ KONCERT
překrásná hudba v krásném prostředí
Komorní soubory Ameropa
»»» mapa »»»

Tuesday, July 28, 19:30
Theresian Hall of Břevnov monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

GALA CHAMBER CONCERT
Beautiful music in beautiful surroundings
Ameropa faculty chamber ensembles
»»» map »»»

Čtvrtek 30. července, 17:00
Fokus Praha, komunitní centrum Břevnov
Meziškolská 2, 169 00
NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍCI – BUDOUCNOST AMEROPY
»»» mapa »»»

Thursday, July 30, 17:00
Fokus Praha Community center Břevnov
Meziškolská 2, Praha 6, Břevnov
AMEROPA YOUNGSTERS – THE FUTURE OF AMEROPA
»»» map »»»

Čtvrtek 30. července, 19:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov169 00
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
»»» mapa »»»

Thursday, July 30, 19:00
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
CONCERT OF PARTICIPANTS
»»» map »»»

Pátek 31. července, 19:30
Martinický palác
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
UMĚLECKÉ PŘESAHY – HUDBA INSPIRUJÍCÍ
Komorní sólisté AMEROPA
»»» mapa »»»

Friday, July 31, 19:30
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
ARTISTIC OVERLAPS – INSPIRING MUSIC
AMEROPA Chamber Soloists
»»» map »»»

Sobota 1. srpna, 16:30
Zámecký park Zámek Tloskov
Centrum sociálních služeb »»»
HUDBA LÉČÍCÍ – HUDBA OBDAROVÁVAJÍCÍ
Promenády a zastaveníčka
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ MARATON
Komorní soubory a dětský pěvecký sbor
»»» mapa »»»

Saturday, August 1, 16:30
Tloskov Castle park
Center of social care for mentally handicapped people »»»

CONCERT AT CASTLE TLOSKOV
Promenades with music in the park
INTERNATIONAL MUSIC MARATHON
Chamber ensembles and the children choir
»»» map »»»

Neděle 2. srpna, 20:00
Kostel Panny Marie Sněžné
Jungmannovo nám., Praha 1
POSELSTVÍ 2015 I – „REQUIEM“
Antonín Dvořák – Requiem

Orchestr Academia filarmonica Bohemia
Spojené sbory: Pražští pěvci, Hlahol Praha
Sbormistr: Stanislav Mistr
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Sunday, August 2, 20:00
Church of Our Lady of The Snow
Jungmannovo nám., Praha 1
THE MESSAGES 2015 I – „REQUIEM“>
Antonín Dvořák Requiem

Orchestra Academia filarmonica Bohemia
Choirs: Pražští pěvci, Hlahol Praha
Choirmaster: Stanislav Mistr
Conductor: Jiří Havlík
»»» map »»»

Pondělí 3. srpna, 19:00
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov169 00
5th Ameropa International Concertante Competition
Mezinárodní soutěž v interpretaci koncertantních skladeb
pro dva a více sólistů a komorní nebo symfonický orchestr

Mezinárodní soutěž pomáhá mladým umělcům
na prahu jejich umělecké kariéry.
»»» mapa »»»

Monday, August 3, 19:00
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
5th Ameropa International Concertante Competition
Music Competition featuring concerti

for 2 or more soloists with chamber or symphonic orchestra
International competition has helped young artists
in the threshold of their careers.
»»» map »»»

Úterý 4. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
RENDEZVOUS S KOMORNÍ HUDBOU
Komorní soubory AMEROPA
»»» mapa »»»

Tuesday, August 4, 19:30
Theresian Hall of Břevnov Monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
RENDEZVOUS WITH CHAMBER MUSIC
AMEROPA chamber ensembles
»»» map »»»

Čtvrtek 6. srpna, 17:30
Jubilejní Jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská 7, Praha 1
Od nejmladších po nezkušenější
»»» mapa »»»

Thursday, August 6, 17:30
Jerusalem Synagogue
Jeruzalémská 7, Praha 1
From the youngsters to the most experienced
»»» map »»»

Čtvrtek 6. srpna, 20:00
Jubilejní jeruzalémská synagoga
Jeruzalémská 7, Praha 1
POSELSTVÍ 2015 II – „MEMENTO“
James Whitbourn – ANNELIES

česká premiéra komorní kantáty podle knihy
Deník Anne Frankové, libreto Melanie Challenger
Ariana Wyatt – soprán (USA)
Teresa Ehrlich – klavír, David Ehrlich – housle,
violoncello, Nikola Djurica – klarinet
Spojené sbory z USA & Bubureza (CR)
Sbormistr: Miloslava Vítková
Dirigent: Larry Wyatt (USA)
»»» mapa »»»

Thursday, August 6, 20:00
Jerusalem Synagogue
Jeruzalémská 7, Praha 1
THE MESSAGES 2015 II – „MEMENTO“
James Whitbourn – ANNELIES

Czech première of the chamber cantata by the book
Diary of Anne Frank, libretto Melanie Challenger
Ariana Wyatt – soprano (USA)
Teresa Ehrlich – piano, David Ehrlich – violin,
Mingwei Zhao – cello, Nikola Djurica – clarinet
Choirs: USA & Bubureza (CR)
Choirmaster: Miloslava Vítková
Conductor: Larry Wyatt (USA)
»»» map »»»

Pátek 7. srpna, 15:00
Martinický palác, Pražský hrad
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ HUDBY
»»» mapa »»»

Friday, August 7, 15:00
Martinic palace, Prague castle
Hradčanské náměstí 8, Praha 1
THE VERY BEST OF THE CHAMBER ART
»»» map »»»

Pátek 7. srpna 19:30
Poutní kostel Narození Páně, pražská Loreta
Loretánské náměstá 7, Praha 1
“VZPOMÍNKA” (Hirošima & Nagasaki)
»»» mapa »»»

Friday, August 7, 19:30
Church of the Nativity of Our Lord, the Prahue Loreto
Loretánské náměstí 7, Praha 1
“MEMORIES” (Hirošima & Nagasaki)
»»» map »»»

Sobota 8. srpna, 15:00
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
ZÁVĚREČNÝ KONCERT AMEROPA 2015
Reprezentativní komorní program
»»» mapa »»»

Saturday, August 8, 15:00
Prague Academy of Music, Martinů Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
FINAL CHAMBER CONCERT AMEROPA 2015
The best of Chamber Music
»»» map »»»

Sobota 8. srpna, 20:30
Kutná Hora – Sedlec, Konvent
Bývalý cisterciácký klášter, sídlo společnosti Phillip Morris ČR
POSELSTVÍ 2015 II – „MEMENTO“
James Whitbourn – ANNELIES

»»» mapa »»»

Saturday, August 8, 20:30
Kutná Hora – Sedlec, Konvent
Former Cistercian monastery, the seat of the company Phillip Morris ČR
THE MESSAGES 2015 II – „MEMENTO“
James Whitbourn – ANNELIES

»»» map »»»


24. interpretační kursy – lesní roh
HORNCLASS 2015
sobota 8. srpna – neděle 16. srpna 2015
Praha 6, Základní umělecká škola Jana Hanuše, Břevnovský klášter, Tloskov
The 24th Interpretation Horn Courses
HORNCLASS 2015
Saturday, August 8 – Sunday, August 16, 2015
Prague 6, Music school Jan Hanuš, Břevnov monastery, Tloskov
Hosté | Guests Lindsey Stoker | United Kingdom, Ricardo Matosinhos | Portugal
Recitály, koncerty | Recitals, concerts Laureate of competition „Brno 2015“
Pořadatelé kurzů | Hosted by Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký, Jiří Havlík | Czech Republic
Klavírní spolupráce | Piano cooperation Jarmila Panochová, Jana Goliášová  


Neděle 9. srpna, 19:00
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
POSELSTVÍ 2015 IV – “ZÁŘIVÉ PŘÁNÍ”
Leoš Janáček – GLAGOLSKÁ MŠE

Orchestr Academia filarmonica Bohemia
(závěrečný koncert orchestrální akademie Filarmonietta Praga 2015
a zahájení 24. mezinárodních interpretačních kurzů Hornclass)

Spojené sbory: Pražští pěvci & Hlahol Praha
Sbormistr: Stanislav Mistr
Dirigent: Jiří Havlík & Ondřej Kukal
Program: Ondřej Kukal – Cornissimo
L. Janáček – Glagolská mše
»»» mapa »»»

Sunday, August 9, 19:00
Saint Barbara’s Church, Kutná Hora Kutná Hora map »»»
THE MESSAGES 2015 IV – „BRILLIANT WISH“
Leoš Janáček – GLAGOLITIC MASS

Orchestra Academia filarmonica Bohemia
(Final concert of the academy Filarmonietta Praga 2015
and opening of 24th international interpretation courses Hornclass)

Choirs: Pražští pěvci & Hlahol Praha
Choirmaster: Stanislav Mistr
Conductors: Jiří Havlík & Ondřej Kukal
Program: Ondřej Kukal – Cornissimo
Leoš Janáček – Glagolitic Mass
»»» map »»»

Pondělí 10. srpna, 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

KONCERT HOSTŮ HORNCLASS 2015
Lindsey Stoker (Velká Británie) a Ricardo Matosinhos (Portugalsko)
Jarmila Panochová & Jana Goliášová, klavírní spolupráce
»»» mapa »»»

Monday, August 10, 19:30
Theresian Hall of Břevnov monastery
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

CONCERT OF GUESTS HORNCLASS 2015
Lindsey Stoker (Great Britain) & Ricardo Matosinhos< (Portugal),
Jarmila Panochová & Jana Goliášová, piano cooperation
»»» map »»»

Úterý 11. srpna, 19:00
Základní umělecká škola Jana Hanuše Praha 6, Břevnov
Meziškolská 1, 169 00
Recitál mladých laureátů
Laureát mezinárodní hudební soutěže
ve hře na lesní roh Brno 2015
Jarmila Panochová & Jana Goliášová, klavírní spolupráce
»»» mapa »»»

Tuesday, August 11, 19:00
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov, 169 00
YOUNG ARTISTS – Eliška Adamová
Laureate of the French horn
International competition „Brno 2015“
Jarmila Panochová & Jana Goliášová, piano cooperation
»»» map »»»

Středa, čtvrtek a pátek 12. – 14. srpna, 19:30
Základní umělecká škola Jana Hanuše Praha 6, Břevnov
U dělnického cvičiště 1, 169 00
Koncert účastníků Hornclass
»»» mapa »»»

Wednesday, Thursday & Friday, August 12 – 14, 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov, 169 00
CONCERTS OF PARTICIPANTS
»»» map »»»

Sobota 15. srpna, 17:00
Zámecký park Zámek Tloskov
CORNISSIMO CHATEAU TLOSKOV
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR festivalu
PRAHA, KLASIKA..
a HORNCLASS 2015

Program: promenády, sólová vystoupení a závěrečné Halali
účastníci mezinárodních interpretačních kurzů HORNCLASS 2015
»»» mapa »»»

Saturday, August 15, 17:00
Castle Tloskov Park
CORNISSIMO CHATEAU TLOSKOV
FESTIVE CLOSING of the festival
PRAGUE, CLASSICS..
and HORNCLASS 2015

Program: promenades, solo performances and final Halali
Participants of the international horn courses HORNCLASS 2015
»»» map »»»