Vodohospodářský rozvoj a výstavba


Vodohospodářský rozvoj a výstavba

 

VRV a.s. je konzultační nezávislou soukromou společností, plně vlastněnou českými akcionáři – fyzickými osobami.

Poskytované služby v široké škále nejen oboru vodního hospodářství sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, veřejnoprávní projednání staveb. Dále zahrnují zajištění tendrových dokumentů, odborné poradenství při zadávacím a koncesním řízení včetně sjednání smluv a plnění role inženýra v průběhu procesu realizace, technický dozor investora, související geodetické práce a zajištění funkce koordinátora BOZP až po konečné vyhodnocení a vypořádání všech povinností stavebníka. VRV a.s. má rozsáhlé zkušenosti se zajištěním funkce správce stavby, manažera stavby nebo supervizí, dále s předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU i národních programů.

Ve společnosti pracuje přes 100 kmenových zaměstnanců, z toho 75% vysokoškolsky vzdělaných v oboru stavebním, strojním, elektrotechnickém, ekonomickém, ekologickém a právním.  Významná část zaměstnanců disponuje osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků, případně dalším oborovým oprávněním (oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, oprávnění k projektování pozemkových úprav). VRV a. s. se může opřít i o široký okruh externích spolupracovníků v celé řadě dalších oblastí.

vrv_foto

Podpora mladých umělců

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. zastřešuje hudební interpretační kurzy, které podporují mladé talenty. Tuto činnost můžete i Vy podpořit svým příspěvkem 3682520399/0800.

International Music Festival Prague, classics.. (www.prague-classics.cz) covers music interpretation courses, that support young talents. These activities you can encourage with your contribution: 3682520399/0800.